Detaylı Bilgi

Hashimoto tiroiditinde anti-BIP düzeyleri


Özet :Hashimoto tiroiditli hastalarda immün modülatör ve antiapoptotik etkileri olan endoplazmik retikulum şaperonu BIP?e karşı oluşan antikor varlığını araştırmak. Çalışmaya 20 ötiroid otoimmün tiroidit, 27 subklinik hipotiroidi, 15 hipotiroid hashimoto tiroiditi olmak üzere 62 otoimmün tiroiditli hasta ve 37 hastadan oluşan sağlıklı kontrol grubu alındı. Hashimoto tiroiditli hastaların alt gruplarıyla kontrol grubu arasında ve hashimoto tiroiditi alt gruplarının kendi aralarında Anti-BIP düzeyleri açısından kıyaslandığında herhangi bir istatistiksel fark saptanmadı (p=0,889). Tiroid hücrelerinde BIP aktivasyonu gösterilmesine rağmen bizim çalışmamızda hashimoto tiroiditli hasta alt gruplarında Anti-BIP düzeyi kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Bu durum hashimoto tiroiditinde apoptozis ve/veya T hücre cevabıyla BIP?e karşı oluşan antikorların ilişkisiz olduğu veya serumda tespit edilemeyecek düzeylerde olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler :Hashimoto tiroiditi, Anti-BIP, apoptozis

Abstract :To asses the presence of antibodies to BIP/GRP78, which is a chaperon of endoplasmic reticulum and has immune modulating and antiapoptotic effects in hashimoto?s thyroiditis. The study included 62 patients with autoimmune thyroiditis. Of these, 20 had euthyroid, 27 had subclinical hypothyroid, and 15 had hypothyroid hashimato?s thyroiditis. A control group including 37 healthy patients also participated in the study. There was no statistically significant difference between subgroups of hashimoto?s thyroiditis patients and control group, and between subgroups of hashimoto?s thyroiditis patients, individually; when comparison was made in respect of Anti-BIP levels (p=0,889). Although BIP activation has previously been shown, the Anti-BIP level was not different from the control group in subgroups of hashimoto?s thyroiditis patients in our study. This condition suggests that antibodies formed aganist BIP by apoptosis and/or T cell response are not associated with hashimoto?s thyroiditis or that it is at a level in serum that can not be measured.
Keywords :Hasimoto?s thyroiditis, Anti-BIP, apoptosisKonu :Endokrinoloji
Yazar :Aşık, Mehmet
Türü :Tez
Tarih :2007
Dosya : http://lib.baskent.edu.tr/tezbaskent/00254.pdf