Detaylı Bilgi

Polikistik over sendromlu hastalarda kompleman C3, C4, gama glutamil transferaz seviyeleri ve bilinen kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ile olan ilişkileri


Özet :Polikistik over sendromu (PKOS), kronik inflamasyon ve oksidatif stres ile ilişkili olarak insülin direnci, diyabet, ateroskleroz gelişimine yol açan birçok ciddi metabolik anormallikle karakterizedir. Doğal bağışıklığın bir parçası olan kompleman sistemi ve bir antioksidan olan glutatyonun katabolizmasında görev alan gama glutamil transferaz (GGT) enzimi, bu kronik inflamatuvar süreçte ve oksidatif stresin oluşumunda rol alabilir. Bu çalışmanın amacı, genç PKOS?lu hastalarda serum kompleman C3, C4, GGT düzeylerini belirlemek; bazı andropometrik, metabolik, inflamatuvar ve hormonal göstergelerle olabilecek ilişkilerine açıklık getirmektir. Çalışmada, 32 PKOS?lu hasta (ortalama yaş 24,19±5,81 yıl) ve 27 sağlıklı kadın (ortalama yaş 26,44±3,38 yıl) değerlendirilmiştir. Serum C3, C4, GGT, açlık glikozu, açlık insülini, HOMA-IR (homeostatic model assessment insulin resistance index), LH (luteinizan hormone), FSH (folikül stimülan hormon), E2 (östradiol), serbest testosteron, DHEAS (dehidroepiandrosteron sülfat), total kolesterol, HDL (yüksek dansiteli lipoprotein), LDL (düşük dansiteli lipoprotein), trigliserid, fibrinojen, hsCRP (yüksek sensitiviteli C-reaktif protein) ölçülen ana parametrelerdir. Sonuçlar, sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığında PKOS?lu hastalarda, istatistiksel olarak anlamlı bulunan, daha yüksek C3, C4, GGT, açlık glikozu, açlık insülini, HOMA-IR, fibrinojen ve hsCRP düzeyleri olduğunu göstermiştir (p<0,05). C3, C4, fibrinojen ve hsCRP düzeylerinin, birbirleriyle korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, PKOS?lu kadınlarda saptanan yüksek C3, C4 konsantrasyonları, bu hastaların kardiyovasküler hastalıklar için daha fazla risk taşıdıklarını gösterebilir.
Anahtar Kelimeler :Polikistik over sendromu, PKOS, kompleman C3, kompleman C4, kardiyovasküler hastalık

Abstract :Polycystic ovary syndrome (PCOS) is characterized by several metabolic abnormalities that may lead to the development of insulin resistance, diabetes, atherosclerosis which are associated with chronic inflammatory process and oxidative stres. The complement system, a pathway in the the innate immunity, and gamma glutamyl transferase (GGT), the enzyme playing role in the catabolism of the antioxidant glutathione may be involved in this chronic inflammatory process which may lead to oxidative stress. The purpose of this study was to assess the serum concentrations of complement C3, C4, GGT in young women with PCOS and to identify the possible relations between their levels and selected anthropometric, metabolic, inflammatory and hormonal indices. Study included 32 females with PCOS (mean age 24,19±5,81 years) and 27 healthy females (mean age 26,44±3,38 years). Serum C3, C4, GGT, fasting glucose, fasting insulin, homeostatic model assessment insulin resistance index (HOMA-IR), LH (luteinizing hormone), FSH (follicle-stimulating hormone), E2 (estradiol), free testosterone, DHEAS (dehydroepiandrosterone sulfate), total cholesterol, high- and low-density lipoprotein cholesterol (HDL, LDL), triglyceride, fibrinogen, and high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) was the main outcome measures. Results demonstrated statistically significantly higher C3, C4, GGT, fasting glucose, fasting insulin, HOMA-IR, fibrinogen, hsCRP concentration in females with PCOS compared to healthy individuals (p<0,05). There was a correlation between C3, C4, fibrinogen and hsCRP. In conclusion, higher C3, C4 concentrations in females with PCOS probably represent increased risk of cardiovascular diseases.
Keywords :Polycystic ovary syndrome, PCOS, complement C3, complement C4, cardiovascular diseaseKonu :Obstetrik
Yazar :Aslan, Recep Çağdaş
Türü :Tez
Tarih :2009
Dosya : http://lib.baskent.edu.tr/tezbaskent/00446.pdf