Home  »  Institute of Social Sciences »  Department of Psychology

Programme Director

Dept. President
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
E-mail:kokdemir@baskent.edu.tr

Reengineering Departmental Coordinator
Assist. Prof. Zuhal Yeniçeri
E-mail:zuyen@baskent.edu.tr