Home  »  Faculty of Science and Letters »  Program of Psychology (English 30%)

Programme Director

Chair
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
E-mail:kokdemir@baskent.edu.tr

Reengineering Departmental Coordinator
Assist. Prof. Zuhal Yeniçeri
E-mail:zuyen@baskent.edu.tr