Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 krediden az olmamak ve 120 AKTS?yi tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az (C) alması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı (Y) veya başarısız (Z) notu ile değerlendirilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. (Y), (P), (Z) notları, genel not ortalaması hesaplarına katılmaz. Yüksek Lisans Tezi II dersinden (Y) ve (Z) notu alan öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetlerine karar verilinceye kadar bu dersleri tekrarlarlar.