Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer esaslar şunlardır:
a) Tüm yatay geçiş başvuruları, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine, bu Yönetmeliğin 17 inci maddesinde belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak karar verilir.
b) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunması ve genel not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 69,66; doktora/sanatta yeterlik için 4 üzerinden en az 3.20 veya 100 üzerinden en az 81,33 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.
c) Öğrencinin, aynı anabilim/anasanat dalının, tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu; kayıtlı bulunduğu programdaki ikinci yarıyılı ve en az beş dersini başarı ile tamamladığında yapılır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu derslerden, yeni programda da geçerli sayılanlar, kredi transferi olarak değil, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.
d) Doktora programlarından birine lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci, aynı anabilim dalındaki tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Geçişi uygun görülen öğrencinin, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni programa intibakı yapılır.