Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak iletişim ve halkla ilişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı düzeyde bir bilgi birikimine sahiptir ve bu birikimi derinleştirerek geliştirir.
 • İletişim ve halkla ilişkiler alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.
 • Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu diğer disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 • Halkla ilişkiler alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiye ve araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Halkla ilişkiler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Halkla ilişkiler alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Halkla ilişkiler alanına ilişkin akademik ve sektörel bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Halkla ilişkiler alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.
 • Halkla ilişkiler alanındaki bir sorunu tespit ederek, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Halkla ilişkiler alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız ve/veya ekip üyesi olarak gerçekleştirir.
 • Örgüt ya da kurum için vizyon, amaç ve hedeflere uygun olarak iletişim ve halkla ilişkiler politikaları üretir.
 • Halkla ilişkiler alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.
 • Halkla ilişkiler alanına ilişkin gelişimini yönlendirir.
 • İletişim ve halkla ilişkiler alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri değerlendirip, kendi çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak bilimsel ve toplumsal ortamlarda aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Halkla ilişkiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve yayılması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri benimseyerek gözetir ve bu değerleri öğretir.
 • İletişim ve halkla ilişkiler ile ilgili konularda strateji ve uygulamaları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları hedefler doğrultusunda değerlendirir.
 • Örgütün paydaşlarıyla ilişkilerini iletişim ve halkla ilişkiler bağlamında analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
 • Halkla ilişkiler alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini, özgün çalışmalarla, bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ile çevre koruma, sosyal sorumluluk, iletişim ve ifade özgürlüğü konularında ileri düzey bilince sahiptir.
 • İletişim ve halkla ilişkiler alanında toplumsal faydayı öne çıkarak yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretir ve bu fikirleri uygulamaya geçirir.
 • İletişim disiplinlerarası doğasından hareketle farklı alanlarda edindikleri kuramsal ve pratik bilgi birikimini kariyer hedefleri için kullanır.