Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
 • Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır.
 • Bir problemin olası farklı çözümlerini saptama, analiz etme, değerlendirme, karar verme ve uygulama becerisine sahiptir.
 • Psikolojinin alt alanlarındaki ve/veya farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri kullanma konusunda açık fikirlidir.
 • Yaratıcı düşünme konusunda olumlu bir tutuma sahiptir.
 • Psikoloji alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Psikolojinin temel alt alanları ile ilgili olarak analiz ve sentez yapabilecek bilgiye sahiptir.
 • Türkçe ve İngilizce konusunda eğitiminin gerektirdiği yeterliliklere sahiptir.
 • Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkin yöntemler kullanır.
 • Kabul edilmiş uluslararası yazım kurallarına uygun rapor yazabilir (örn., APA stili).
 • Bilimsel ve mesleki bilgileri kullanarak yaşadığı dünyanın sorunlarına çözüm getirebilecek cesarete ve donanıma sahiptir.
 • Elde ettiği bilimsel ve akademik bilgileri kendi hayatına uygulama becerisine ve cesaretine sahiptir.
 • İstatistiğe karşı olumlu bir tutuma sahiptir ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olarak gerekli istatistik paket programlarını (SPSS, Amos, Lisrel, Minitab, SAS, ...) kullanabilir.
 • Bağımsız olarak araştırma planlayabilir, yürütebilir, araştırma bulgularını anlayabilir ve yorumlayabilir.
 • Problemin uygunluğuna göre niteliksel, niceliksel ve deneysel yöntemleri seçip uygulayabilir.
 • Davranış bilimleri alanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini ve bunları sınamak için kullanılan istatistiksel analizleri bilir ve uygulayabilir.
 • Test, ölçek, envanter gibi araştırma araçlarını kullanır, bunlarla ilgili ve bunları kullanarak gerekli analizleri yapar.
 • Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında analiz yapma ve uygulama amacıyla kullanır.
 • Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır.