Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini başarıyla gerçekleştirme.
 • Öğrencilerin sosyal ve psikolojik özelliklerini belirlemek ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler ışığında uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
 • Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme, izleyebilme ve yeniliklere açık olma
 • Yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ("European Computer Driving Licence", Advanced Level).
 • Evrensel, yerel ve kültürel değerlerin korunması, insan ve hayvan hakları, çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma ve mevcut sorunları anlayıp çözümleyebilme
 • Öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları göz önünde bulundurabilme ve iletişim uygulamalarını gerçekleştirebilme
 • Türk eğitim sistemini, eğitim-öğretim ortamını tanıma ve bunlarla ilgili kuram ve uygulamaya hakim olma
 • Çağdaş Türkçe öğretim metod, teknik ve teorilerini özümsemiş ve onları en iyi şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olma
 • Türkçe Eğitimi alanındaki kavram ve bilimsel yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilme ve yorumlayabilme
 • Türkçe Eğitimi ile ilgili sorunları tanımlama, analiz etme, araştırma yapma ve bunları yazılı olarak ifade etme
 • Türkçeyi düzgün ve akıcı bir şekilde konuşabilme, resmi ve gayrı resmi ortamlarda sunum yapabilme
 • İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerine, yabancılara, iki dillilere ve Türk soylulara Türkçe öğretebilme
 • Sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikaye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türde ürünler yaratabilme
 • Alan ile ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılma. Alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip edebilme.
 • Dil becerilerini geliştirmek amacıyla materyal geliştirebilme, halihazırda materyalleri öğrenci seviye, ilgi ve öğrenme özelliklerine göre uyarlayabilme ve değerlendirme
 • Farklı yaş ve özellikteki grupların dil edinme ve öğrenme özelliklerinin farkında olma ve dil öğretim yöntem ve tekniklerini bu özellikler doğrultusunda kullanabilme
 • Türkçe Öğretimi programı geliştirme ve değerlendirme
 • Farklı kültürleri ve bunlara bağlı edebi ürünleri tanıma