Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Sınıf Öğretmenliği Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Evrensel ve kültürel değerlere (demokrasi, insan hakları, çevre bilinci, bilimsel, etik ve estetik değerler) sahip çıkabilme.
 • Öğrencinin sosyal ve kültürel farklılıklarını ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcayabilme.
 • Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
 • Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranma.
 • Beden ve ruh sağlığını koruyabilme ve geliştirebilme
 • Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olma ve karşılaştığı problemlerin çözümünde etkin olarak kullanabilme.
 • Bilişim teknolojilerinden yararlanabilme.
 • Öğrenme ve öğretme sürecini planlama, uygulama, yönetme ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak etkin katılımını sağlayabilme.
 • Öğretim sürecine ve öğreteceği konuya uygun araç, gereç ve materyal seçebilme ve tasarlayabilme
 • Alana yönelik tarihsel gelişiminde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirme.
 • Okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ekonomik özelliklerini tanıyarak aile ve toplumun katılımıyla okulu çevrenin bir kültür ve bilim merkezi haline getirebilme.
 • Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme
 • Etkili öğrenme öğretme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme modelleri geliştirme
 • Disiplin içi veya disiplinler arası ekiplerde veya bireysel projelerde çalışabilme
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma.
 • Yabancı dili mesleki gelişiminde kullanabilme