Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Matematik Öğretmenliği Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bilimsel araştırma sürecini yönetebilme
 • Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek
 • Öğrencilerin sosyal ve psikolojik özelliklerini belirlemek ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda uygulayabilme ve raporlaştırabilme
 • Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Evrensel, yerel ve kültürel değerlerin korunması, insan ve hayvan hakları, çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma ve mevcut sorunları anlayıp çözümleyebilme
 • Türk Eğitim Sisteminin merkez ve taşra yönetimini bilir. Türk Eğitim Sistemindeki eğitsel ve yönetsel sorunları algılar ve çözüm üretmek için harekete geçer.
 • Sınıf içi ve sınıf dışı istenmedik öğrenci davranışlarını önleme, istendik davranışlar kazandırma ve öğrencilerin oto kontrolü sağlamalarına yönelik etkili yöntem ve stratejileri bilir ve uygular.
 • Öğrencilerin, gelişim, öğrenme ve öğretimlerine yönelik kuram, ilke, yöntem ve teknikleri bilir ve uygular.
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik, ilke, kuram, yaklaşım ve teknikleri bilir ve uygular
 • Matematiksel ispatın doğasını anlama
 • İleri düzeyde eleştirel düşünme becerisi gösterme
 • Temel tanımları okuma, anlama ve kullanma
 • Temel seviyedeki problemleri standart matematiksel teknikleri kullanarak çözebilme
 • Matematiksel hesaplamalar için temel bilgisayar programları yazabilme
 • Matematiğin uygulama alanları ve matematiksel modelleme deneyimi edinme
 • Matematiğin bazı alanlarında orijinal araştırma ve çalışma becerisi gösterme
 • Matematik alanındaki tanım ve teoremleri uygulayabilme ve yorumlayabilme
 • Alanla ilgili Sempozyum ve Konferanslara katılma, alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip edebilme
 • Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülmeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek