Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • EYTEPE alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu yükseklisans düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
 • EYTEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olmak.
 • EYTEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilmek.
 • Genel olarak örgüt ve yönetim, özel olarak EYTEPE alanında ortaya atılan yeni düşünce ve eğitim sisteminin iç ve dış çevresinde ortaya çıkan değişimleri eleştirel bakış açısıyla analiz edip eğitim sistemlerinin etkililiğine yönelik sentezlere ulaşarak yargılar geliştirebilmek
 • EYTEPE alanına yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntemin geliştirilmesini konu edinen ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanabilir nitelik taşıyan yayınlarla alana katkıda bulunma.
 • EYTEPE alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilmek için takım üyeliği ve liderlik becerilerine sahip olmak.
 • EYTEPE sorunlarının çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
 • EYTEPE alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve lider rolünü oynayabilmek.
 • EYTEPE araştırma ve uygulamalarında etik ilkelerin farkında olarak bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilmek.
 • EYTEPE alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecinin oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip uygulayabilmek
 • EYTEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda politika üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile diğer disiplinlerde yer alan kişiler arasında gerçekleşen sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısıyla ele alarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında gerçekleştireceği çalışmalara dönük olarak geliştirmek, bu ilişkileri yönetebilmek.
 • EYTEPE alanında geliştirdiği özgün düşünce ve çalışmalarını bilimsel toplantılarda ve uzmanlar önünde savunabilme yetkinliğini sergilemek.
 • En az bir yabancı dilde ileri düzeyde dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım becerilerine sahip olarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek
 • Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilmek.
 • Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirerek insan kaynaklarının yönetimine ilişkin yeni strateji ve araçlar geliştirebilmek.
 • EYTEPE alanındaki yeni yönetim ve denetim yaklaşımlarını eğitim sistemi ile ilgili kişi ve kurumlara tanıtarak eğitim örgütlerinin gelişmesine ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 • EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak eğitim politikası üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında işe dönük etkileşim ve işbirliği geliştirebilmek.
 • Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözümler üretebilmek ve bu çözümlerin geçerliliğini ulusal ve uluslar arası düzeyde sınayabilmek.
 • Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde değerlendirerek bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
 • Türk Eğitim Sistemine yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğitim Sistemi?ne yön verecek politikaların tartışılmasına ulusal ve uluslar arası düzeyde öncülük edebilmek.
 • Eğitim örgütlerinin toplumsal işlevlerinin geliştirilmesine yönelik olarak eğitim örgütlerini teknik ve sosyal açıdan analiz edebilme ve bu analizlere dayalı olarak eğitim örgütlerindeki gerçekleştirilecek değişime stratejik lider olarak öncülük edebilmek.
 • EYTEPE ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.