Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Evrensel değerlere sahip çıkabilme
 • Öğrencinin sosyal ve kültürel farklılıklarını ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcayabilme
 • Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme
 • Öğretme ve öğrenme sürecini planlama, uygulama, yönetme ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin etkin katılımını sağlayabilme
 • Okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ekonomik özelliklerini tanıyarak aile ve toplumun katılımıyla okulu çevrenin bir kültür merkezi haline getirebilme
 • Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme
 • Öğrencinin sosyal ve kültürel farklılıklarını ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcayabilme.
 • Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme.
 • Öğretme ve öğrenme sürecini planlama, uygulama, yönetme ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin etkin katılımını sağlayabilme.
 • Okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ekonomik özelliklerini tanıyarak aile ve toplumun katılımıyla okulu çevrenin bir kültür ve bilim merkezi haline getirebilme.
 • Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme.
 • Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranma.
 • Problem çözme, akıl yürütme, iletişim kurma ve ilişkilendirme becerilerine sahip olup alan ve matematik öğretimi derslerinde uygulayabilme.
 • Matematiksel dili alan derslerinde ve matematik öğrenme ve öğretme sürecini planlarken doğru ve etkili şekilde kullanabilme
 • Öğrenme ve öğretme sürecini matematik öğretimi ilkelerine, öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarına, özel ilgi ve gereksinimlerine uygun şekilde planlayabilme
 • Etkili öğretimin gerçekleştirilmesi için uygun ortamı hazırlayabilme
 • Öğrenme öğretme sürecini planlarken farklı öğretim yöntem ve tekniklerini doğru ve etkili şekilde kullanabilme
 • Matematik öğretim programıyla ilgili gelişme ve yenilikleri takip edip öğretme etkinliklerine uyarlayabilme
 • Öğretim sürecine ve öğreteceği konuya uygun araç, gereç ve materyal seçebilme ve tasarlayabilme
 • Matematiksel ve diğer disiplinlerdeki problemlerle ilgili modellemeler ve çözümler üretebilme
 • Matematiksel gelişimi farklı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme
 • Öğrencileri ve meslektaşları ile etkili iletişim kurup, birbirlerini destekleyebilme
 • Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme