Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.
 • Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma.
 • Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme.
 • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirme ve bilimsel araştırma sürecini yönetebilme.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilme, analiz ve sentez yapabilme
 • Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme
 • Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme, izleyebilme ve bu anlayışı yaşam boyu sürdürebilme.
 • Alanda geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ("European Computer Driving Licence", Advanced Level).
 • Müracaatçının (birey, aile, grup, toplum) psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik ön değerlendirme yapabilme, etik ilkeler doğrultusunda müdahalede bulunabilme, müdahalenin etkililiğini ölçebilme, süreci ve sonucu raporlaştırabilmeyi içeren planlı müdahale sürecini gerçekleştirebilme; sosyal hizmete ilişkin kuram, yaklaşım ve modelleri bu süreçte kullanabilme.
 • Sosyal politika ve sosyal refah hizmetleri bilgisini kullanarak müracaatçılar yararına (birey, grup, toplum) sosyal politikaların planlanması ve hayata geçirilmesinde etkili olma
 • Genelci sosyal hizmet bilgi ve becerisini farklı sosyal hizmet alanlarında (engellilik, yoksulluk, yaşlılık, çocuk, genç v.b.) bağımsız olarak uygulayabilme.
 • Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması yapabilme.
 • Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve makro düzeylerde) etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma (medya) bilgi ve becerisine sahip olma
 • İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme.
 • Meslekler-disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme; kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilme ve ortak hizmet geliştirebilme
 • Alanıyla ilgili saptadığı ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesi amacıyla proje planlama, uygulama, sonlandırma, değerlendirme ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşma