Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (%30 İngilizce)

Program Profili

Siyaset ve uluslararası ilişkiler, bir yandan sanat, öte yandan da bilim olma özelliğine sahiptir. Siyaset 'yönetme sanatı', uluslararası ilişkiler ise 'ülkeler arasındaki ilişkileri yorumlama ve yürütme sanatı' olarak ele alınabilir. Özellikle son otuz yıllık süreç incelendiğinde, her iki alana da bilimin özelliklerinin çok yoğun bir biçimde yansıdığı söylenebilir.
Küreselleşme, bilindiği gibi, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda tüm dünyada yeni ve hızlı gelişmelere yol açan bir süreç. Bu süreç, yukarıda sıralanan alanların yanı sıra bilim dünyasını da etkiliyor ve yeniden düzenliyor, bilim dünyası ve meslekler de bu gelişmelerden etkileniyor. Küreselleşme ile birlikte uluslararası siyaset sistemi ve bu sistemin en önemli siyasal aktörü olan ulus devlet de yeniden biçimleniyor; ulus devletin rolü yeniden tanımlanıyor. İşte, böyle bir yeni dünya düzeninde, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanı eskisine oranla daha da önem kazanıyor. Bu iki alan da küreselleşmeye ayak uydurabilmek için kendini dönüştürmeye çalışıyor. Başkent Üniversitesi, Türkiye'de yaygın olanın aksine, programı tek başına siyaset bilimi ya da siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü olarak değil, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü olarak tasarlamıştır. Bunun nedenini küreselleşme olgusunda aramak gerekir. İçinde bulunduğumuz dönem,'yönetişim' kavramının son derece önem kazandığı bir dönem. Yönetişim; yatay, esnek, hiyerarşik olmayan bir ilişkiler ağı ve yönetim işlevinin daha çok sayıda aktör tarafından yerine getirilmesini içerir. Küreselleşen dünyada ulus devlet üstü ve ulus devlet altı örgütler yönetim erkine ortaktırlar, sivil toplum ön plandadır. Bu çerçevede, kamu yönetiminin bilim alanındaki ağırlığı zayıflamıştır. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bilim dallarının iç siyaset ve dış ilişkiler bağlamında önemi giderek artmakta, ortaya çıkan yeni siyaset biçimleri ve ilişkileri çerçevesinde kendilerini yenileyerek gelişmektedirler. Siyaset biliminden beslenmeyen ya da zeminini siyaset bilimine oturtmayan bir uluslararası ilişkiler bölümünün yetersizliğini dikkate alan Başkent Üniversitesi, iki ayrı veya bağımsız bölüm kurmak yerine her iki alanı birleştiren ve birbirini tamamlayan bir bölüm kurmayı tercih etmiştir.
Programın süresi dört yıldır. İlk yılda öğrenciler, sosyal bilim formasyonu kazanmaya yönelik dersler alırlar. İkinci yılda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere giriş dersleri alırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, ilk iki yılda öğrencilere kazandırılan temel üzerine oturan bölüm dersleri vardır. Öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yıllarda uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçtikleri oniki seçmeli ders almak zorundadırlar. Ayrıca, dört yıl boyunca, bölüm derslerinin yanı sıra yoğun mesleki İngilizce dersleri de programda yer almaktadır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bağlıca Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında yer almaktadır.