Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Programa sağlık ve hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, farklı disiplinlerden ve ilişkili alanlardan en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir. Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımını esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki döneme yayılan ve tez çalışması ile sonlandırılan program; güncellenmiş teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilere uygulama bakış açısı kazandırmayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır.