Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ve 120 AKTS'yi tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.