Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Radyo Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup Y veya Z notu ile değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.