Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin, yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ve 120 AKTS?i tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri ve tez çalışması başarılı (Y) veya başarısız (Z) notu ile değerlendirilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. (Y), (P), (Z) notları, genel not ortalaması hesaplarına katılmaz. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin de Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:
? Jüri tutanakları,
? Tez veya çalışmanın, Enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası,
? Tez veya çalışmanın kaydedildiği üç adet CD,
? Üniversite Kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş veri giriş formu ve izin belgesi.
İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra, öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen; yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, diploması verilir. Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp programının adı ve derecesi belirtilir. Diplomalar, Müdür ve Rektörün imzasını taşır.